Pristupanje udruženju

KAKO POSTATI ČLAN UDRUŽENjA

KOLEKTIVNO PRISTUPANjE

-SINDIKALNE ORGANIZACIJE MOGU PRISTUPITI U PUNOPRAVNO ČLANSTVO POTPISIVANjEM KOLEKTIVNE PRISTUPNICE KOJU PREDSEDNICI SINDIKALNIH ORGANIZACIJA MOGU PREUZETI NA SAJTU KAO I PREDLOG ODBORU SINDIKATA KAKO BI SE UPOZNALI SA SVOJIM PRAVIMA KOJA STIČU PRISTUPANjEM UDRUŽENjU ,, STOPMOBING-SRBIJA“. ZA BILO KAKVU DODATNU INFORMACIJU POZOVITE NA BROJ : 066 855 20 24

PREDLOG SPORAZUMA ODBORU SINDIKATA

UG ,, Stop mobing – Srbija“ je registrovano udruženje koje se bavi zaštitom prava zaposlenih u duhu Zakona o sprečavanju zlostavljanja na radu.

Radi realizacije svojih programskih ciljeva i radi adekvatne zaštite zaposlenih koji smatraju da su izloženi zlostavljanju na radu Upravni odbor udruženja doneo je odluku da na osnovu svog Statuta organizuje rad povereništava na celoj teritoriji Republike Srbije. U rad povereništava uključeni su stručnjaci pravne, ekonomske i lekarske struke kako bi se pružila kvalitetna pomoć zaposlenima.

Ukoliko se odlučite za saradnju sa našim Udruženjem preuzimamo sledeće obaveze:

1. U svakom momentu Vaši zaposleni se mogu obratiti našem udruženju za stručnu pomoć u rešavanju njihovih problema koji su prouzrokovani nekim aktom zlostavljanja na radu koje se sprovodi protiv njih. Stručna pomoć ogleda se u sledećem :
– Analiza svakog konkretnog slučaja zlostavljanja na radu uz predlog konkretnih mera za prevazilaženje postojećih problema.
– Pomaganje u sastavljanju, odnosno sastavljanje Zahteva za pokretanje postupka za zaštitu od zlostavljanja na radu.
– Učestvovanje u svakoj fazi postupka posredovanja kod poslodavca .
– Ukoliko se konkretno posredovanje kod poslodavca ne završi postizanjem sporazuma kao načina razrešenja konkretnog problema Udruženje preuzima na sebe obavezu angažovanja advokatske kancelarije koja će podneti tužbu nadležnom sudu zbog zlostavljanja na radu i obavezuje se da plati advokatskoj kancelariji nadoknadu umesto zaposlenog.
– Udruženje se obavezuje da na predlog Odbora sindikata posebno obuči jednog zaposlenog za poslove lica za podršku i lica za poslove posredovanja kod poslodavca, kome će na osnovu položenog testa izdati i odgovarajuće uverenje o posebnoj obučenosti za ove odgovorne poslove.
– Udruženje se obavezuje da u kontinuitetu, stalno prati sva događanja u preduzeću kako bi blagovremeno mogle da se preduzmu sve mere koje će uticati da do pojave mobinga ne dođe.
– Udruženje se obavezuje da podnosi izveštaje Odboru sindikata o toku posredovanja ili o toku sudskog postupka ukoliko se bude vodio.

Posebnim sporazumom sa Odborom sindikata utvrdila bi se obaveza Odbora sindikata koja bi se sastojala u sledećem:
– donošenje odluke Odbora sindikata o kolektivnom pristupanju u članstvo Udruženja ,, Stop mobing – Srbija“
– donošenje odluke o visini članarine koju bi odbor za svoje članove uplaćivao na račun udruženja u visini od 35,00 dinara na mesečnom nivou.
– Donošenje odluke o licu ili licima koja su ovlašćena za neposredne kontakte sa Udruženjem, zbog brže komunikacije.

U prilogu ponude za saradnju je i model sporazuma.
U slučaju bilo kakvih nejasnoća ili u slučaju da imate i konkretne predloge za izmenu ugovornih obaveza pozvani ste da nam se javite na adresu: ,, Stop mobing – Srbija“ , Toše Jovanovića broj 4 23000 Zrenjanin ili na telefone – 060 0570 100 i 066 855 20 24 i na mejl- stopmobing@yahoo.com i tisidor@ptt.rs

U Zrenjaninu, 1.10.2012. godine Predsednik Upravnog odbora
Žika Živadinović, dipl.ecc

PREUZMI SLEDEĆE DOKUMENTE:

ponuda-sindikatima-za-saradnjuuniverzalna

Kolektivna-pristupnica

Kako-postati-član-udruženja-Odluka POJEDINAČNO PRISTUPANjE

– UKOLIKO U PREDUZEĆU NE POSTOJI ORGANIZOVANA SINDIKALNA ORGANIZA CIJA ILI UKOLIKO VI KAO ZAPOSLENI NEMATE DOBRU KOMUNIKACIJU SA PREDSEDNIKOM SINDIKATA MOŽETE POSTATI ČLAN UDRUŽENjA POTPISIVANjEM DOKUMENTA ,, POJEDINAČNA PRISTUPNICA“ KOJU ZAINTERESOVANI MOGU PREUZETI NA NAŠEM SAJTU, KAO I ODLUKU KOJA DEFINIŠE PRAVA ZAPOSLENIH KOJI PRISTUPE UDRUŽENjU ,, STOPMOBING-SRBIJA“

Žika Živadinović, dipl.ecc

PREUZMI SLEDEĆE DOKUMENTE:

Pojedinačna-pristupnica

sporazum univerzalni novi

nakon PREUZIMANJA POPUNITI i poslati na e-mail:stopmobing@yahoo.com ili preko kontakt formulara na sajtu